สินเชื่อกสิกรไทย

หน้าแรก หรือดูสินค้า สินเชื่อ การเงิน สินเชื่อกสิกรไทย ขายบ้านรอการขายของธนาคาร ขายที่ดินถนนท่าแพ
 
ไทยออนไลน์มาเก็ต » อาหาร บริการ สินค้าทำมือ » บริการ
   
Product Search
Custom Search

สินเชื่อกสิกรไทยเป็นที่ต้องการชม : 336 สภาพ : 100 %
ยี่ห้อ : ธนาคารกสิกรไทย รุ่น : K-Excellence
ราคา : -  
รายละเอียดสินค้า :

K-Home Loan (-! Blocked !-บ้านกสิกรไทย)
ถ้าวันนี้ฝันอยากมีบ้าน...เป็นเจ้าของบ้านหลังถูกใจโดยไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องรอสะสมเงิน เป็นเจ้าของบ้าน หรือคอนโดในฝันกันได้ทุกคน แม้ไม่มีเงินดาวน์ กับ-! Blocked !-บ้านกสิกรไทย เบาใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระยาวนาน

ลักษณะเด่นของบริการ
o เป็นวงเงิน-! Blocked !-แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงิน-! Blocked !-ประเภทอื่น และมีอัตราดอกเบี้ยเงิน-! Blocked !-ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี
o เป็นเงิน-! Blocked !-เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอน-! Blocked !-ที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน

ระยะเวลาการ-! Blocked !- : สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอ-! Blocked !-
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
o กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้-! Blocked !-เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
o กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้-! Blocked !-รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. อายุงาน
o กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปีต้องมีประวัติทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี
o กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ผู้-! Blocked !-หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โดยกำหนดสัดส่วนเงินผ่อนชำระต่อรายได้ ดังนี้
o ระดับรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน สัดส่วนเงินผ่อนชำระต่อรายได้ไม่เกิน 50เปอร์เซ็น
o ระดับรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน สัดส่วนเงินผ่อนชำระต่อรายได้ไม่เกิน 40เปอร์เซ็น
5. มีจำนวนผู้-! Blocked !-ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

วงเงิน-! Blocked !-และระยะเวลาการผ่อนชำระแยกตามประเภทการ-! Blocked !-
1. บ้านพร้อมที่ดิน และทาวน์เฮ้าส์ -! Blocked !-ได้ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
2. ห้องชุดที่มีระดับราคาขายตั้งแต่ห้องละ 500,000 บาทขึ้นไป ให้-! Blocked !-ได้ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดกำหนด ดังนี้
o ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ลบ. กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี
o ราคาซื้อขายตั้งแต่ 1.0 ลบ.ขึ้นไป กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
3. อาคารพาณิชย์ -! Blocked !-ได้ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมิน ( แล้วแต่ราคา ใดต่ำกว่า ) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
4. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง -! Blocked !-ได้ไม่เกิน 100เปอร์เซ็น ของราคาค่าปลูกสร้าง แต่ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
5. ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย -! Blocked !-ได้ไม่เกิน 100เปอร์เซ็น ของราคาประเมินส่วนที่ต่อเติม และไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมินบ้านและที่ดิน วงเงิน-! Blocked !-สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
6. รับโอนลูกค้า-! Blocked !-ที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (Refinance)
o ธนาคารกำหนดเงื่อนไขการ-! Blocked !-และอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า Refinance โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ K-Home Loan Delivery 0 2888 8888 กด 55
7. การ-! Blocked !-เพื่อซื้อที่ดินเปล่าต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
7.1 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าเฉพาะในโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน
7.2 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าไว้สำหรับการขยายที่อยู่อาศัยเดิมออกไป ตามความจำเป็นเพื่อการอยู่อาศัย
กำหนดหลักเกณฑ์การให้-! Blocked !-สำหรับข้อ 7.1 - 7.2 ดังนี้
o ให้-! Blocked !-ได้ไม่เกิน 70เปอร์เซ็น ของราคาประเมินที่ดิน วงเงิน-! Blocked !-สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
o กำหนดเนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่
o ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
7.3 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าจากการแก้ไขหนี้ของธนาคารกสิกรไทย
7.4 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าจากการประมูลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (เป็นทรัพย์จำนองของธนาคารกสิกรไทย)
7.5 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์รอการขายของธนาคารกสิกรไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดตั้งขึ้น ดังนี้
กำหนดหลักเกณฑ์การให้-! Blocked !-สำหรับข้อ 7.3 - 7.5 ดังนี้
o ให้-! Blocked !-ได้ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85เปอร์เซ็น ของราคาประเมิน
o วงเงิน-! Blocked !-สูงสุดไม่เกิน10 ล้านบาท โดยทรัพย์ต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่
o ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
ทั้งนี้ กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้-! Blocked !-สูงสุดไม่เกิน 80เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขาย ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6 แบบ
o เดือนที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0เปอร์เซ็น
หลังจากนั้นสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
แบบที่ 1 เดือนที่ 4-12 คิดอัตราคงที่ 2.00เปอร์เซ็น
แบบที่ 2 เดือนที่ 4-24 คิดอัตราคงที่ 4.25เปอร์เซ็น
แบบที่ 3 เดือนที่ 4-36 คิดอัตราคงที่ 5.25เปอร์เซ็น
แบบที่ 4 เดือนที่ 4-12 คิดอัตราลอยตัว MLR-3.00เปอร์เซ็น
แบบที่ 5 เดือนที่ 4-24 คิดอัตราลอยตัว MLR-0.75เปอร์เซ็น
แบบที่ 6 เดือนที่ 4-36 คิดอัตราลอยตัว MLR-0.50เปอร์เซ็น
หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.25เปอร์เซ็น สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไปหรือคิดอัตราดอกเบี้ย MLR สำหรับอาคารพาณิชย์ จนสิ้นสุดอายุสัญญา และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมถึงการปล่อย-! Blocked !-เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
เงื่อนไขพิเศษ
1. รับสิทธิ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะช่วงเดือนที่ 4 - 12 ลงอีก 0.50เปอร์เซ็น
o ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นสัญญาได้ภายใน 7 วันทำการนับหลังจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลอนุมัติ และ
o เมื่อลูกค้าสมัครทำประกันชีวิตพิทักษ์สิน-โฮม/ซีเนียร์/แคร์ โดยมีทุนประกันวงเงิน -! Blocked !-บ้านกสิกรไทยเต็ม 100เปอร์เซ็น ของวงเงิน-! Blocked !-บ้านกสิกรไทย
o และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลา-! Blocked !-
2. รับสิทธิ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะช่วงเดือนที่ 4 - 12 ลงอีก 0.25เปอร์เซ็น
o ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นสัญญาได้ภายใน 7 วันทำการนับหลังจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลอนุมัติ และ/หรือ
o ลูกค้าสมัครทำประกันชีวิตพิทักษ์สิน-โฮม/ซีเนียร์/แคร์ (นอกเหนือจากเงื่อนไข ที่ระบุในข้อ 1)

หมายเหตุ:
สามารถยื่นขอ-! Blocked !-ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา คิด 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะเวลาการพิจารณาการขอ-! Blocked !- : ประมาณ 7 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.khomesmilesclub.com/


K-CAR to CASH (-! Blocked !-รถยนต์เพื่อเงินสดกสิกรไทย)
เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์เป็นของตนเอง และประสงค์จะใช้รถยนต์ซึ่งเป็นสินทรัพย์มาแปลงเป็นทุน

เงื่อนไขพิเศษ
o สามารถขอวงเงิน-! Blocked !-สูงถึงร้อยละ 80* ของราคาที่บริษัทฯ ประเมิน
o ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 - 60 เดือน
o อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate
มากน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและเกณฑ์การพิจารณา-! Blocked !-ของบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้ขอ-! Blocked !-
o มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 70 ปี
o เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอ-! Blocked !-: ผู้ขอ-! Blocked !-
o สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
o สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
o เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างละ 1 ชุด
o เล่มทะเบียนรถยนต์
o แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมหนังสือมอบอำนาจ
o กรมธรรม์ฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอ-! Blocked !-: ผู้ค้ำประกัน
o เอกสารเหมือนกับผู้ขอ-! Blocked !- เพียงแต่ใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด
พร้อมหลักฐานการเงิน 1 ชุด

ขั้นตอนการขอ-! Blocked !-
1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์ที่จะนำมาขอ-! Blocked !- โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing โดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
2. นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อนำรถยนต์ที่จะนำมาขอ-! Blocked !-และเอกสารที่ใช้ประกอบการขอ-! Blocked !-มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ
3. รอทราบผลการอนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ เพื่อดำเนินการโอนทะเบียนและรับเช็คไฟแนนซ์ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อมูลติดต่อ :
ศุภกานต์ สุขสวัสดิ์
รหัสตัวแทน: 10031944
ทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ถนนท่าแพ เชียงใหม่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่ ชั้น 4
มือถือ: 081-4698840
อีเมลล์: supakarn.s@hotmail.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 297549
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนประกาศแบบพิเศษผ่าน 1900-222-305 (Double Register) : 053266XXX
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนประกาศผ่านระบบ 1900-222-305 : 053266XXX
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 1785 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : ปาล์ม  
มือถือ : 0814698840 (TRUEMOVE) ประเภทโฆษณา : บริการ
อีเมล์ : supakarn.s@hotmail.com การรับสินค้า : ตกลงภายหลัง
จังหวัด : เชียงใหม่
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 30 พ.ย. 2552 เวลา : 11:43 นาฬิกา ผ่านมา 1788 วัน IP : 112.142.63.128
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 3 ธ.ค. 2552 เวลาเลื่อน : 11:18 นาฬิกา ผ่านมา 1785 วัน
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 10 พ.ย. 2552
ดูเพิ่มในหมวด

สินเชื่อ

การเงิน

สินเชื่อกสิกรไทย

Product Photo Zone
ภาพพิเศษ สินเชื่อ

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ

1. รับทำงานในที่อับอากาศ

2. VISA WORKPERMIT PATTAYA CHONBURI

3. รับทำบัญชี พัทยา Accounting pattaya

4. บริการรับเปิด-ซ่อมตู้เซฟ ทุกรุ่น /ทุกยี...

5. รับทำบัญชี ปิดงบสิ้นปี ตรวจสอบบัญชี visa...

6. บริการรับจดทะเบียนต่างด้าว

7. บริษัททำความสะอาดสำหรับบริษัทรับเหมาก่อส...

8. ผ้าผูกรถแต่งงาน โบว์ผูกรถ รถแต่งงาน โ...

9. Express

10. ต้องการรับซื้อและขาย.กระดองหมึกจำนวนมากส...Product Search
Custom Search
 
ไทยออนไลน์มาเก็ต » อาหาร บริการ สินค้าทำมือ » บริการ
       

ค้นหา สินเชื่อ การเงิน สินเชื่อกสิกรไทย ขายบ้านรอการขายของธนาคาร ขายที่ดินถนนท่าแพ

สินเชื่อกสิกรไทย