สินเชื่อกสิกรไทย

หน้าแรก หรือดูสินค้า

สินเชื่อ

การเงิน

สินเชื่อกสิกรไทย

ขายบ้านรอการขายของธนาคาร

ขายที่ดินถนนท่าแพ

 
» »
   
Product Search
Custom Search

สินเชื่อกสิกรไทยเป็นที่ต้องการชม : 337 สภาพ : 100 %
ยี่ห้อ : ธนาคารกสิกรไทย รุ่น : K-Excellence
ราคา : -  
รายละเอียดสินค้า :

K-Home Loan (-! Blocked !-บ้านกสิกรไทย)
ถ้าวันนี้ฝันอยากมีบ้าน...เป็นเจ้าของบ้านหลังถูกใจโดยไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องรอสะสมเงิน เป็นเจ้าของบ้าน หรือคอนโดในฝันกันได้ทุกคน แม้ไม่มีเงินดาวน์ กับ-! Blocked !-บ้านกสิกรไทย เบาใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระยาวนาน

ลักษณะเด่นของบริการ
o เป็นวงเงิน-! Blocked !-แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงิน-! Blocked !-ประเภทอื่น และมีอัตราดอกเบี้ยเงิน-! Blocked !-ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี
o เป็นเงิน-! Blocked !-เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอน-! Blocked !-ที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน

ระยะเวลาการ-! Blocked !- : สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอ-! Blocked !-
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
o กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้-! Blocked !-เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
o กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้-! Blocked !-รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. อายุงาน
o กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปีต้องมีประวัติทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี
o กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ผู้-! Blocked !-หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โดยกำหนดสัดส่วนเงินผ่อนชำระต่อรายได้ ดังนี้
o ระดับรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน สัดส่วนเงินผ่อนชำระต่อรายได้ไม่เกิน 50เปอร์เซ็น
o ระดับรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน สัดส่วนเงินผ่อนชำระต่อรายได้ไม่เกิน 40เปอร์เซ็น
5. มีจำนวนผู้-! Blocked !-ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

วงเงิน-! Blocked !-และระยะเวลาการผ่อนชำระแยกตามประเภทการ-! Blocked !-
1. บ้านพร้อมที่ดิน และทาวน์เฮ้าส์ -! Blocked !-ได้ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
2. ห้องชุดที่มีระดับราคาขายตั้งแต่ห้องละ 500,000 บาทขึ้นไป ให้-! Blocked !-ได้ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดกำหนด ดังนี้
o ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ลบ. กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี
o ราคาซื้อขายตั้งแต่ 1.0 ลบ.ขึ้นไป กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
3. อาคารพาณิชย์ -! Blocked !-ได้ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมิน ( แล้วแต่ราคา ใดต่ำกว่า ) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
4. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง -! Blocked !-ได้ไม่เกิน 100เปอร์เซ็น ของราคาค่าปลูกสร้าง แต่ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
5. ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย -! Blocked !-ได้ไม่เกิน 100เปอร์เซ็น ของราคาประเมินส่วนที่ต่อเติม และไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาประเมินบ้านและที่ดิน วงเงิน-! Blocked !-สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
6. รับโอนลูกค้า-! Blocked !-ที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (Refinance)
o ธนาคารกำหนดเงื่อนไขการ-! Blocked !-และอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า Refinance โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ K-Home Loan Delivery 0 2888 8888 กด 55
7. การ-! Blocked !-เพื่อซื้อที่ดินเปล่าต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
7.1 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าเฉพาะในโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน
7.2 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าไว้สำหรับการขยายที่อยู่อาศัยเดิมออกไป ตามความจำเป็นเพื่อการอยู่อาศัย
กำหนดหลักเกณฑ์การให้-! Blocked !-สำหรับข้อ 7.1 - 7.2 ดังนี้
o ให้-! Blocked !-ได้ไม่เกิน 70เปอร์เซ็น ของราคาประเมินที่ดิน วงเงิน-! Blocked !-สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
o กำหนดเนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่
o ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
7.3 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าจากการแก้ไขหนี้ของธนาคารกสิกรไทย
7.4 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าจากการประมูลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (เป็นทรัพย์จำนองของธนาคารกสิกรไทย)
7.5 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์รอการขายของธนาคารกสิกรไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดตั้งขึ้น ดังนี้
กำหนดหลักเกณฑ์การให้-! Blocked !-สำหรับข้อ 7.3 - 7.5 ดังนี้
o ให้-! Blocked !-ได้ไม่เกิน 90เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85เปอร์เซ็น ของราคาประเมิน
o วงเงิน-! Blocked !-สูงสุดไม่เกิน10 ล้านบาท โดยทรัพย์ต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่
o ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
ทั้งนี้ กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้-! Blocked !-สูงสุดไม่เกิน 80เปอร์เซ็น ของราคาซื้อขาย ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6 แบบ
o เดือนที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0เปอร์เซ็น
หลังจากนั้นสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
แบบที่ 1 เดือนที่ 4-12 คิดอัตราคงที่ 2.00เปอร์เซ็น
แบบที่ 2 เดือนที่ 4-24 คิดอัตราคงที่ 4.25เปอร์เซ็น
แบบที่ 3 เดือนที่ 4-36 คิดอัตราคงที่ 5.25เปอร์เซ็น
แบบที่ 4 เดือนที่ 4-12 คิดอัตราลอยตัว MLR-3.00เปอร์เซ็น
แบบที่ 5 เดือนที่ 4-24 คิดอัตราลอยตัว MLR-0.75เปอร์เซ็น
แบบที่ 6 เดือนที่ 4-36 คิดอัตราลอยตัว MLR-0.50เปอร์เซ็น
หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.25เปอร์เซ็น สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไปหรือคิดอัตราดอกเบี้ย MLR สำหรับอาคารพาณิชย์ จนสิ้นสุดอายุสัญญา และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมถึงการปล่อย-! Blocked !-เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
เงื่อนไขพิเศษ
1. รับสิทธิ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะช่วงเดือนที่ 4 - 12 ลงอีก 0.50เปอร์เซ็น
o ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นสัญญาได้ภายใน 7 วันทำการนับหลังจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลอนุมัติ และ
o เมื่อลูกค้าสมัครทำประกันชีวิตพิทักษ์สิน-โฮม/ซีเนียร์/แคร์ โดยมีทุนประกันวงเงิน -! Blocked !-บ้านกสิกรไทยเต็ม 100เปอร์เซ็น ของวงเงิน-! Blocked !-บ้านกสิกรไทย
o และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลา-! Blocked !-
2. รับสิทธิ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะช่วงเดือนที่ 4 - 12 ลงอีก 0.25เปอร์เซ็น
o ในกรณีที่ลูกค้าเซ็นสัญญาได้ภายใน 7 วันทำการนับหลังจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลอนุมัติ และ/หรือ
o ลูกค้าสมัครทำประกันชีวิตพิทักษ์สิน-โฮม/ซีเนียร์/แคร์ (นอกเหนือจากเงื่อนไข ที่ระบุในข้อ 1)

หมายเหตุ:
สามารถยื่นขอ-! Blocked !-ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา คิด 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะเวลาการพิจารณาการขอ-! Blocked !- : ประมาณ 7 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.khomesmilesclub.com/


K-CAR to CASH (-! Blocked !-รถยนต์เพื่อเงินสดกสิกรไทย)
เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์เป็นของตนเอง และประสงค์จะใช้รถยนต์ซึ่งเป็นสินทรัพย์มาแปลงเป็นทุน

เงื่อนไขพิเศษ
o สามารถขอวงเงิน-! Blocked !-สูงถึงร้อยละ 80* ของราคาที่บริษัทฯ ประเมิน
o ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 - 60 เดือน
o อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate
มากน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและเกณฑ์การพิจารณา-! Blocked !-ของบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้ขอ-! Blocked !-
o มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 70 ปี
o เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอ-! Blocked !-: ผู้ขอ-! Blocked !-
o สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
o สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
o เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างละ 1 ชุด
o เล่มทะเบียนรถยนต์
o แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมหนังสือมอบอำนาจ
o กรมธรรม์ฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอ-! Blocked !-: ผู้ค้ำประกัน
o เอกสารเหมือนกับผู้ขอ-! Blocked !- เพียงแต่ใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด
พร้อมหลักฐานการเงิน 1 ชุด

ขั้นตอนการขอ-! Blocked !-
1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์ที่จะนำมาขอ-! Blocked !- โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing โดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
2. นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อนำรถยนต์ที่จะนำมาขอ-! Blocked !-และเอกสารที่ใช้ประกอบการขอ-! Blocked !-มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ
3. รอทราบผลการอนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ เพื่อดำเนินการโอนทะเบียนและรับเช็คไฟแนนซ์ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อมูลติดต่อ :
ศุภกานต์ สุขสวัสดิ์
รหัสตัวแทน: 10031944
ทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ถนนท่าแพ เชียงใหม่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่ ชั้น 4
มือถือ: 081-4698840
อีเมลล์: supakarn.s@hotmail.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 297549
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนประกาศแบบพิเศษผ่าน 1900-222-305 (Double Register) : 053266XXX
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนประกาศผ่านระบบ 1900-222-305 : 053266XXX
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 1820 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : ปาล์ม  
มือถือ : 0814698840 (TRUEMOVE) ประเภทโฆษณา : บริการ
อีเมล์ : supakarn.s@hotmail.com การรับสินค้า : ตกลงภายหลัง
จังหวัด : เชียงใหม่
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 30 พ.ย. 2552 เวลา : 11:43 นาฬิกา ผ่านมา 5 ปี IP : 112.142.63.128
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 3 ธ.ค. 2552 เวลาเลื่อน : 11:18 นาฬิกา ผ่านมา 5 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 10 พ.ย. 2552
ดูเพิ่มในหมวด

สินเชื่อ

การเงิน

สินเชื่อกสิกรไทย

Product Photo Zone
ภาพพิเศษ สินเชื่อ

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ

1. ศูนย์พยาบาล พิชญา บริการดูแลผู้สูงอายุ พ...

2. รับทำงานในที่อับอากาศ

3. ป้ายโฆษณา มีไฟด้านใน สำเร็จรูป ราคาถูกพร...

4. กล่องผ้าไหม กล่องของขวัญ ตุ๊กตาไหมพรม ปก...

5. สลิดฟู ปลาสลิดฟูทอดกรอบ อร่อยไม่เหมือนใค...

6. นักสืบ นักสืบเอกชน รับสืบชู้สาว

7. รับทำบัญชี พัทยา Accounting pattaya

8. ดูดส้วมสมุทรสาคร

9. VISA WORKPERMIT PATTAYA CHONBURI

10. บริการรับเปิด-ซ่อมตู้เซฟ ทุกรุ่น /ทุกยี...Product Search
Custom Search
 
» »
       

ค้นหา

สินเชื่อ

การเงิน

สินเชื่อกสิกรไทย

ขายบ้านรอการขายของธนาคาร

ขายที่ดินถนนท่าแพ

สินเชื่อกสิกรไทย